606 685 141 info@hgdisseny.com

Les empreses gironines HGDisseny i Girotec s’han encarregat de millorar les prestacions del portal d’lnternet biciregistro.es, un registre en línia de bicicletes de caràcter dissuasiu que té com a objectiu minimitzar els robatoris.

diaridegirona2

Biciregistro és una iniciativa de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta que compta amb la col·laboració de la DGT. Es va crear el 2011 i Saragossa va ser la ciutat pionera a Espanya a engegar el sistema al ·començament del2012. Les necessitats de millora van sorgir arran de la prova pilot ala ciutat aragonesa, i de les reunions de la Comissió de seguiment del Biciregistro, que compta amb representants de Madrid, Saragossa, Majadahonda, la Diputació de Barcelona, Santander, Múrcia, la DGT i Alcobendas.

Les empreses gironines HGDisseny i Girotec són les responsables de la renovació de la web del registre de bicicletes. Biciregistro.es, que ha permès fer més accessible el sistema a usuaris i responsables municipals, i han aconseguit augmentar l’interès entre els municipis per implementar el registre i, amb ell, que augmenti l’efectivitat del sistema.

A una quarta part dels ciclistes catalans els han robat algun cop la bicicleta, segons un estudi d’ECA Bureau Veritas

HGDisseny i Girotec han creat un nou sistema i una nova programació. Un sistema escalable que permet flexibilitat si entren noves variables en joc i a la vegada una eficaç ordenació de les dades per agilitzar registres i recerques. S’ha redefinit el disseny de www.biciregistro.es fent-lo més atractiu i àgil per als usuaris, al mateix temps que ha permès que gairebé tots els passos del registre es puguin fer des de casa, ja que només cal desplaçar-se a les oficines municipals per a recollir el «kit» de registre i validar el procés Entre les novetats s’inclou una plataforma de pagament en línia per facilitar la gestió i dotar-la de més seguretat.

Elevat índex de robatoris

Biciregistro és un registre de bicicletes de caràcter dissuasiu que té com a objectiu minimitzar els robatoris. Fins a una quarta part dels ciclistes de Catalunya els han robat la bicicleta alguna vegada, segons les dades del Baròmetre de Catalunya de 2012 de la Fundació ECA Bureau Veritas. I és, per tant, un dels factors que més afecta la normalització de la bicicleta com a mitjà de transport.

Al mateix temps, Biciregistro permet a la policia trobar ràpidament els propietaris de les bicicletes que han estat robades i dóna als usuaris la possibilitat que recuperin la seva bicicleta si es troba al dipòsit municipal.

El registre respon, així, a les demandes ciutadanes, atès que més del 80% dels usuaris de bicicleta que en tenen una per a ús personal registrarien el seu vehicle si l’Ajuntament els oferís l’oportunitat.

La Xarxa de Ciutats per la Bicicleta representa més de 100 ciutats i ens de transport d’Espanya  sensibilitzats amb la necessitat de potenciar l’ús de la bicicleta i millorar els serveis, infraestructures i polítiques relacionades, amb l’objectiu de millorar la mobilitat i el medi ambient.Las empresas de Girona HGDisseny y Girotec han encargado de mejorar las prestaciones del portal de lnternet biciregistro.es, un registro en línea de bicicletas de carácter disuasorio que tiene como objetivo minimizar los robos.

diaridegirona2

Biciregistro es una iniciativa de la Red de Ciudades por la Bicicleta que cuenta con la colaboración de la DGT. Se creó en 2011 y Zaragoza fue la ciudad pionera en España en poner en marcha el sistema alega comienzo del2012. Las necesidades de mejora surgieron a raíz de la prueba piloto ala ciudad aragonesa, y de las reuniones de la Comisión de seguimiento del Biciregistro, que cuenta con representantes de Madrid, Zaragoza, Majadahonda, la Diputación de Barcelona, ​​Santander, Murcia, la DGT y Alcobendas.
Las empresas gerundenses HGDisseny y Girotec son las responsables de la renovación de la web del registro de bicicletas. Biciregistro.es, que ha permitido hacer más accesible el sistema a usuarios y responsables municipales, y han conseguido aumentar el interés entre los municipios para implementar el registro y, con él, que aumente la efectividad del sistema.
HGDisseny y Girotec han creado un nuevo sistema y una nueva programación. Un sistema escalable que permite flexibilidad si entran nuevas variables en juego ya la vez una eficaz ordenación de los datos para agilizar registros y búsquedas. Se ha redefinido el diseño de www.biciregistro.es haciéndolo más atractivo y ágil para los usuarios, al tiempo que ha permitido que casi todos los pasos del registro se puedan hacer desde casa, ya que sólo hay que desplazarse en las oficinas municipales para recoger el «kit» de registro y validar el proceso Entre las novedades se incluye una plataforma de pago en línea para facilitar la gestión y dotarla de mayor seguridad.

Elevado índice de robos

Biciregistro es un registro de bicicletas de carácter disuasorio que tiene como objetivo minimizar los robos. Hasta una cuarta parte de los ciclistas de Cataluña les han robado la bicicleta alguna vez, según los datos del Barómetro de Cataluña de 2012 de la Fundación ECA Bureau Veritas. Y es, por tanto, uno de los factores que más afecta a la normalización de la bicicleta como medio de transporte.Al mismo tiempo, Biciregistro permite a la policía encontrar rápidamente los propietarios de las bicicletas que han sido robadas y da a los usuarios la posibilidad de que recuperen su bicicleta si se encuentra en el depósito municipal.El registro responde así a las demandas ciudadanas, dado que más del 80% de los usuarios de bicicleta que tienen una para uso personal registrarían su vehículo si el Ayuntamiento les ofreciera la oportunidad.La Red de Ciudades por la Bicicleta representa más de 100 ciudades y entes de transporte de España sensibilizados con la necesidad de potenciar el uso de la bicicleta y mejorar los servicios, infraestructuras y políticas relacionadas, con el objetivo de mejorar la movilidad y el medio ambiente.

En una cuarta parte de los ciclistas catalanes les han robado alguna vez la bicicleta, según un estudio de ECA Bureau Veritas

Girona companies Girotec HGDisseny and have the task of improving the performance of biciregistro.es lnternet portal, an online registry of bikes deterrent that aims to minimize theft.

diaridegirona2

Biciregistro is an initiative of the Network of Cities for Bicycle has the support of DGT. It was created in 2011 and was the pioneer city Zaragoza in Spain to launch the system beginning del2012 claims. The needs for improvement emerged from the pilot wing Aragonese city, and the meetings of the Monitoring Committee Biciregistro, which includes representatives from Madrid, Zaragoza, Majadahonda, the Province of Barcelona, ​​Santander, Murcia, the DGT and Alcobendas.
Companies Girona Girotec HGDisseny and are responsible for the renewal of the registration of bicycles web. Biciregistro.es, which has allowed the system more accessible to users and municipal officials, and have managed to increase interest among municipalities to implement the registration and, with it, to increase the effectiveness of the system.
Girotec HGDisseny and have created a new system and new programming. A scalable system that allows flexibility if new variables come into play yet effective management of records and information to improve search. It has redefined www.biciregistro.es design making it more attractive and easier for users, while it has allowed almost all registration steps can be done from home, and you just have to move on to collect the municipal offices The “kit” for registration and validate the process Other new additions include a online payment platform to facilitate the management and provide it with greater security.

High rate of robberies

Biciregistro Bicycle is a record of a deterrent that aims to minimize theft. Up to a quarter of Catalonia bikers have stolen the bike ever, according to data from the 2012 Barometer of Catalonia Foundation ECA Bureau Veritas. It is therefore one of the factors that affect the normalization of the bicycle as transporte.Al while Biciregistro allows police to quickly find the owners of the bikes that have been stolen and gives users the possibility of recovering your bike if you are in the tank record municipal.El responds to the demands of citizens, given that over 80% of users who have a bicycle for personal use would register your vehicle if the City were offered the opportunity . Network Cities for Cycling represents more than 100 cities and transport authorities in Spain sensitized to the need to promote the use of bicycles and improve services, infrastructure and policies, with the aim of improving mobility and environment atmosphere.

In a quarter of cyclists Catalans ever stolen bicycle, according to a study by ECA Bureau Veritas

Share This